Nu Html Checker is now the default, for markup other than HTML5 you may use the legacy Markup Validator through custom task settings.

Chọn 1 tác vụ

Bạn hãy chọn bài kiểm tra để thực hiện

Kiểm định bằng liên kết

Nhập đường dẫn tài liệu bạn muốn kiểm tra

Tùy chọn
Tùy chọn nâng cao
Kiểm định tài liệu tải lên

Chọn tài liệu bạn muốn kiểm tra

Tùy chọn
Tùy chọn nâng cao
Kiểm định tài liệu nhập vào

Nhập vào tài liệu bạn muốn kiểm tra

Tùy chọn
Tùy chọn nâng cao